Udsendt orientering

til bund

Orientering fra Grundejerforeningen Højgaarden den 24.01.19 - uddrag

 Snerydning efter behov, skal der ryddes eller saltes 2 gange om dagen, er det til timepris, men der er forhåbentlig stadig en besparelse i forhold til vores tidligere vinteraftale.

G4S kommer 3 gange om ugen på forskellige tidspunkter af døgnet. Vil vi have at de skal komme flere gange, ja så bliver prisen højere. Har man været uheldig at have indbrud, må de gerne fortsat indberettes til bestyrelsesmedlem, som så vil melde videre til G4S. Ønsker man skiltene med nabohjælp opsat, så må man selvfølgelig gerne sørge for skilte her, men det er noget man selv skal arrangere.

Vores nye foreløbige kælkebakke – her kommer der mere jord på i takt med opgravningerne i forbindelse med det nye kloaksystem, og der vil blive sået græs på kælkebakken. Men man er velkommen til at benytte den allerede nu, det ser ud til vi får sne.

Bestyrelsen er indmeldt som hjerteløber med telefonnummer til Trygfonden. Er der et potentielt hjertestop i nærheden, og hjerteløberen bliver kontaktet, så kan vi vælge at løbe, køre eller på anden vis bringe den nærmeste hjertestarter til personen i nød og det kan ofte betale sig, for der er stor sandsynlighed for at hjerteløberen kommer før ambulancen.

 Omkring 2022 skal nederste Valmuemarken have nyt kloaksystem og dette betyder, at vejene skal graves op og nyt asfalt lægges på, bestyrelsen afventer at se hvordan dette bliver etableret. Omkring 2026 skal vi have taget stilling til om vi igen skal have et nyt slidlag asfalt på eller hvad vi gør, afhængig af hvordan asfalten ser ud. 

 Erik Jørgensen og Else Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. Bertel Dige og Evald Mathiasen blev genvalgt som suppleanter.

Merete Dyrbye og Tom Jensen blev genvalgt til revisor og Henrietta Kjeldsen og Palle L. Nielsen blev genvalgt til revisorsuppleanter.

Under eventuelt var der en livlig debat om et stigende problem med knallerter på stierne. De kører rigtig stærkt. Der er flere folk der bliver chikaneret af knallerterne. Knallert 30 må i dag gerne køre på stierne, skal tilpasse hastigheden efter forholdene. Dog må de IKKE køre på de små stik-stier. De små stik-stier betragtes som fortov.

Vi kan kun opfordre til, at man eventuelt taler med sine unge børn herom, det er et ret alvorligt problem og vi skal have det stoppet forinden der sker en ulykke/påkørsel. Bestyrelsen undersøger hvad vi kan gøre. Vi har allerede haft kontakt til G4S og de vil holde øje med knallertkørerne og de kan og vil give en påtale herom. Der vil desuden blive rettet henvendelse til politiet om det stigende problem. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen om problemet. Det samme gælder med farten på vores små veje, der bliver der også i bil kørt for stærkt. Vi kan også her henstille til at man kører efter forholdene.

Der er nogle der flyver med droner. Vi kan derfor kun henstille til, at det ikke tilladt at flyver med droner ind over privat ejendom og heller ikke filme fra luften ind over privat ejendom.

De grønne områder er som de er tegnet af vores landskabsarkitekt Ole Kjær. Man kan se tegningerne, de ligger på vores hjemmeside www.grf-hojgaarden.dk. Der vil altid blive tyndet lidt ud i området, så det kan fremstå pænt og greenkeeper kan komme til.

Arbejds-/oprydningsdag i 2019 bliver lørdag den 6. april.

Der vil i 2019 komme 2 nye madkurvedage, en torsdag og en fredag. Der vil komme en orientering i postkassen, når datoerne er bestemt.

Vi opfordrer til at man gør brug af hundeposer når kæledyret skal luftes. At man tager hensyn til hinanden og undlader at opmagnisere brændestabel, jorddynger og trailer mv. på de grønne områder.

Vi opfordrer til at man undgår larm fra plæneklipper og andre havemaskiner på solrige fridage, såfremt havearbejdet kan vente til en anden dag.

 

Orientering fra generalforsamling i Grundejerforeningen Højgaarden torsdag den 25. januar 2018

Der var mødt 16 medlemmer samt 5 bestyrelsesmedlemmer op til generalforsamlingen på Fjerritslev Kro. Mogens Elgaard blev valgt til dirigent. Herefter gik man over til bestyrelsens beretning, som blev fremlagt af formand Anders Henriksen, og den blev godkendt.

Anders fortalte, året startede med oprydningsdag i området, at der i år var mindre at fjerne end tidligere og en tak til dem der hjalp her. Vintervedligeholdelsen foretages fortsat af Bejstrup Maskinstation, som har hyret Fjerritslev Haveservice til saltningen af veje og stier i området. Vedligeholdelsen af de grønne områder inkl. græsklipning vil fortsat blive udført af Vesthimmerlands Materieludlejning. Vi har ikke planer om større indgreb i beplantningen det kommende år.

Vores opsatte hjertestarter blev desværre kort tid efter opsætningen stjålet. Stor tak til Poul Arne Svanborg for at have tillavet en stander til hjertestarteren. Nordjyllands Beredskab v/Claus Hermansen har lånt os en hjertestarter i ubegrænset tid (indtil vores egen dukker op igen), betingelse herfor var blot, at vi holdt fast serviceaftale med Nordjyllands beredskab. Forsikring af hjertestarteren varetages af Nordjyllands beredskab, indtil vores egen eventuel kommer tilbage. Stor tak til Nordjyllands Beredskab herfor. Vi har afholdt to hjertestarterkurser i maj måned med god tilslutning. Vi overvejer også at afholde nyt kursus i år. Evt. bliver det en årlig tilbagevendende ting i området.

Vores fælles madkurvedage i juni måned opfattede vi som en succes. Der var god tilslutning hertil, især den sidste hvor vi havde Hophans til at underholde, var til stor glæde for børnene. Vi overvejer, at lave noget lignende i år. Nærmere herom senere.

Vi har fået lagt fliser ved den nye legeplads. Legepladsmanden vedligeholder fortsat legeredskaberne. Der er bestilt 2 nye bord- bænkesæt og vi vil i foråret se på de øvrige bænke i området.

Vores grønne område skal være en fryd for øjet for dem der færdes i det. Derfor opfordrer vi til, at man gør brug af hundeposer og undlader at opmagasinering på plænen af brændestabel, jorddynge og trailere m.m., og man vil få en påtale om at få det fjernet fra bestyrelsen.

Vi opfordrer til at man undgår larm fra egen plæneklipper og andre havemaskiner på solrige fridage, såfremt havearbejdet kan vente til en anden dag.

Der blev stillet et spørgsmål om den kælkebakke, som vi gerne vil have etableret i området, stadig bliver til noget? Svaret er, at når udgravningen af vejarbejdet og de nye kloakker er i nærheden af vores område, så har vi mulighed for, at vi kan få læsset jord af på vores grund ved den nye legeplads. Dette sker efter planen i 2022. Hvis det kan lade sig gøre at få jord inden, vil bestyrelsen arbejde på det.
 

Else Pedersen fremlagde årsregnskabet, der udviser et overskud på kr. 9.671,30 samt en formue i Højgaarden på kr. 12.850,38 samt en bunden formue i Vejfonden på kr. 720.834,13. Årsregnskabet blev godkendt.


Else fremlagde budgettet for 2018, og det blev taget til efterretning. Der blev spurgt om snerydningen er et fast beløb? Vi giver 10.000 kroner + moms i depositum, og ellers er det på timebasis vi betaler. De 12.500 kroner bliver fratrukket regningen, hvis der ryddes sne. Saltningen betales ved siden af dette beløb.
Kontingentet forbliver uændret, dvs. kr. 1.150 til Højgaarden og kr. 350 til Vejfonden. I alt kr. 1.500.

Mikael Albrektsen, Kate Mathiasen og Anders Henriksen blev genvalgt til bestyrelsen. Evald Mathiasen og Bertel Diget blev genvalgt som suppleanter.

Merete Kold Dyrbye og Tom Jensen blev genvalgt som revisorer.

Der blev spurgt til, hvor ofte kører G4S? De kører 3 gange om ugen på forskellige tidspunkter. Vi får en udskrift hver
måned med tidspunkter på, hvornår G4S har været i området. G4S vil gerne vide hvis der er indbrud i området, så det opfordres til, at beboerne melder ind hvis de ser/oplever noget mistænkeligt.

Erik Jørgensen fik en tak og klapsalve for 25 trofaste år i bestyrelsen.

Næste oprydningsdag er lørdag den 7. april 2018.