Udsendt orientering

til bund

Orientering Højgaarden, januar 2017

Torsdag den 26. januar 2017 blev der afholdt generalforsamling på Fjerritslev Kro. 27 fremmødte medlemmer.

Beretning: I formand Anders Henriksen beretning, var bl.a. følgende:
”Efter nogle år med større indgreb i de grønne områder inkl. ny legeplads, havde vi valgt et år med sædvanlig vedligeholdelse. Vi startede året med oprydningsdag 2/4. Tak til dem der hjalp sidste år. Græsklipningen ved VM er forløbet tilfredsstillende, ligesom de også har lavet den nødvendige beskæring af hensyn til græsklipningen. Vi har bedt dem om at planere og så græs, hvor den gamle legeplads lå på havremarken.
Vintervedligeholdelsen varetages fortsat af Bejstrup Maskinstation og Fjerritslev Haveservice, ligesom NKI har tømt regnvandsbrøndene og G4S har kørt i området. Legepladsen bliver fortsat flittigt brugt og vi har fra foråret skaffet et affaldsstativ, som kommunen var villig til at tømme.
Hussalget i foreningens område går rimeligt, 10 huse har skiftet ejer i årets løb og ved årsskiftet er 4 huse til salg, hvoraf et med købsaftale indgået pr. 3/1.
Planen for den omfattende separatkloakering er vedtaget og iflg. kortet vil arbejdet hermed på dele af Valmuemarken foregå i 2022 sammen med Rolighedsvej og Kløvermarken. Kortet og omtalen i Fjerritslev Avis vil komme på vores hjemmeside, evt. adgang fra Facebook. I denne sammenhæng har man brug for at komme af med overskydende jord og vil gerne bruge os, vi har tænkt på at lave en kælkebakke nord for fodboldbanen og kunne på den måde få en billigere mulighed herfor. Det bliver i så fald først i 2021 hvor Algade og Vandværksvej skal kloakeres muligvis først i 2022.
Vi vil i år følge sidste års opfordring til fælles aktivitet i sommerperioden, vi foreslår alle torsdage i juni efter 17.00 som mødedage oppe ved den nye legeplads, hvor vi hver især tager madkurven med og så ser vi hvordan det udvikler sig.
Vi vil her i vinter/ foråret se på eventuelle mindre indgreb i bevoksningen f.eks. norden for Rugmarken.
Endelig en opfordring til vore hundeluftere om at bruge deres hundeposer, der ligger ofte mange hundelorte langs stierne. 
Vi vil ikke lave regler mht. græsslåning, men vi kan tage hensyn til hinanden, Såfremt at vi alle tager hensyn til naboer/nærliggende huse når der slås græs, tænker over det, at når vejret er godt og man gerne vil sidde ude, at græsslåningen måske godt kan vente, så det ikke sker ved bl.a. spisetiderne og søndag eftermiddag.”
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Regnskab: Else Pedersen fremlagde årsregnskabet for 2016 samt budget og fastsættelse af kontingent. Der er ingen bemærkninger til regnskabet og budgettet, som blev godkendt. Kopi af regnskabet kan fås ved henvendelse til Else. Kontingentet fortsætter uændret som i 2016.

Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag om, at opstille en Hjertestarter i området. Den ønskes placeres ved Transformatorstationen på Valmuemarken (den gamle containerplads).
Tilbud indhentet på en Hjertestarter. Prisen er 18.285 kr. + tilslutning af strøm. Der er rettet kontakt til Elforsyningen, men har endnu ikke fået en pris på tilslutningen af en hjertestarter. Sagen undersøges nærmere, og bestyrelsen kontaktes, når man ved mere. Omkring forslaget var der stor opbakning blandt de fremmødte til ideen. Der blev foretaget en håndsoprækning, og alle fremmødte stemte ja til at hjertestarteren skal opsættes. Der undersøges desuden om alle, som har interesse heri, kan få et kursus i hjertestarter førstehjælp.

Valg: Else Pedersen og Erik Jørgensen var på valg til bestyrelsen. De blev begge blev genvalgt. Bertel Dige og Evald Mathiasen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Merete Dyrbye og Tom Jensen fortsætter som revisorer efter at de også blev genvalgt. Palle L. Nielsen og Henriette Kjeldsen blev genvalgt som revisorsuppleanter.

Eventuelt: Under eventuelt blev der spurgt om, vi kan/må opsætte kamera i vores område for at forebygge indbrud i huse og biler. Det blev diskuteret imellem de fremmødte. Bestyrelsen undersøger sagen.

Torsdags komsammen: Else fortæller om bestyrelsens opfordring til, at vi mødes på legepladsen hver torsdag i juni måned. Meningen er at man selv medbringer en madkurv m.m., og vi hygger nogle timer. Fra bestyrelsens side laver vi lidt ekstra underholdning én af torsdagene, så hold øje med vores Facebook side eller vores hjemmeside. Vi er i tænkeboks over hvad det skal være, og har man en ide, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi håber, at beboerne i området kommer, så vi kan lære hinanden (bedre) at kende.

Vis hensyn: Vi appellerer til, at farten bliver sat ned på alle vores veje. Der bliver til tider kørt stærkt! Husk desuden, at vise hensyn på stierne. Knallertkørsel er et problem på flere af stierne.

Arbejdsdag i 2017 bliver lørdag den 1. april kl. 9.30. Vi mødes på den nye legeplads.

Vi håber I vil gå ind og kigger på hjemmesiden
www.grf-hojgaarden.dk, den bliver opdateret i februar måned, eller at man kan gå på Facebook og syntes godt om Grundejerforeningen Højgaardens side, samt vælge at få notifikationer, så du får når der er nyheder på siden.

Separatkloakering: I forbindelse med separatkloakering i Fjerritslev by var Jeppe Kjeldsen fra Granly Entreprenører inviteret til at fortælle om rottespærrer.
I 2016 var der en del rotteskader i byen. Det kan muligvis skyldes de udgravninger der laves i byen. Når der laves nye kloakker, og opgravninger, så flytter rotterne bare andre steder hen. Rottespærrerne skal helst sidde i skelbrønden. Der er flere forskellige rottespærrer, bl.a. fra Nordisk Innovation og Ratél. Jeppe uddelte information samt priser og grupperabatter om produkterne. Der vil være lidt procenter af få, hvis vi er flere fra foreningen, der bestiller sammen. Man kan evt. enten selv samle en flok og henvende sig til Granly, eller til bestyrelsen, vi vil så samle sammen og bestille hos Granly. Informationen fra Granly Entreprenører er medsendt denne orientering.

Orientering om ordinær generalforsamling m.v.

Torsdag den 28. januar 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Fjerritslev Kro. Der var mødt 38 personer op til generalforsamlingen. Mogens Elgaard blev valgt til dirigent. Formand Anders Henriksen fremlagde bestyrelsens beretning, som lydende:

 

” På generalforsamlingen sidste år omtalte vi vort arbejde med en ny og tidssvarende legeplads, hvor vi havde set på muligheden for en reklamefinansieret model til knap 25.000- om året i 7 år.

Vi fik derefter kontakt til en anden virksomhed og Kate og Else arbejdede videre med de to muligheder. Det viste sig at vi kunne få et meget billigere tilbud af en tilsvarende kvalitet mod en hurtigere betaling, og da vi havde likviditet nok, valgte vi så denne løsning. Vi valgte at opsætte legepladsen ved den gamle bålplads sammen med den store boldbane, ligesom købet af to meget solide bord-/bænkesæt samt flytning af de to store ”rørgrill” skulle give mulighed for en mere alsidig / familiemæssig udnyttelse.

Onsdag d. 8 juli kunne vi holde indvielse, hvor der på trods af vejret var et pænt fremmøde til kagemand, kaffe og sodavand. Vi vil gerne takke Rene Rosenkrans for åbningstale og snoreklipning, samt kommunen for lån af telte med borde og stole, så alle vist kunne finde en siddeplads, også tak til Sparekassen Vendsyssel for sponsering af traktementet.

I årets løb blev vi også færdig med etape 5 i den igangværende renovering af de grønne områder, hvorefter vi i denne omgang er færdige hermed, bortset fra en mindre beplantning og fortsat vedligeholdelse af nyplantningerne. Tak til Poul Arne Svanborg for rådgivning i den forbindelse.

Græsklipningen er forløbet godt og vi vil forlænge med firmaet, samt bede dem studse siderne af beplantningen, når de skønner det er nødvendigt for græsklipningen. Vinterberedskabet varetages fortsat af Bejstrup og Andreas Rasmussen, ligesom NKI fortsat renser vejbrøndene.

Vi stod selv for nedbrydningen af den gamle legeplads på Havremarken, hvorfra vi efter rådgivning fra ”legepladsmanden”, kunne anvende et legetårn og et stort ”Løgstør-rør” som placeredes ved den nye legeplads, ligeledes kunne et par gynger anvendes og en rutsjebane kunne forbedre legetårnet på Valmuemarken. Vi har selv lavet ny trappe til legetårnet på Valmuemarken. Den 21. marts havde vi oprydningsdag, tak til de der hjalp. G4S har kørt i området tre gange om ugen og rapporteret til Mikael Albrektsen.

Vi har ikke nye planer for dette år, men vil dog planere og rengøre omkring den gamle Pentaquebane, som vi på sigt kunne anvende til andet formål, f.eks. lægge fliser til placering af bord/bænkesæt.

Endelig vil jeg nævne at vi havde et mindre hærværk ved den nye legeplads, heldigvis gik det kun ud over de store ”rørgrill”, som vi selv kunne reparere. Ingen af legeredskaberne eller de nye bord/bænkesæt var beskadigede”.

 

Der var ingen kommentarer til beretningen.

 

Else Pedersen fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Der blev stillet et spørgsmål om hvad Grundejerforeningens forsikring dækker?  Opfølgning herpå er at, forsikringen er en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og sikrer dig og dine ansatte en erstatning efter arbejdsulykker.

Der var to indkomne forslag til generalforsamlingen. Det ene forslag, var fra bestyrelsen, der ønskede afstemning, om fortsættelse af ordningen med G4S. Der blev diskuteret fordele og ulemper omkring G4S. Afstemningen blev, at 20 stemte for, 8 stemte imod ordningen. Dermed fortsætter ordningen.

 

Det appelleres til, at husejerne rapporterer til bestyrelsen, hvis man har haft indbrud. Bestyrelsen vil så lave en ”statistik” over hvor mange indbrud der er i området.

 

Der var fra flere af de fremmødte, ønske om større/bedre skiltning fra G4S. Bestyrelsen undersøger, om det er muligt/nødvendigt.

 

Bestyrelsen modtager hver måned en rapport fra G4S angående observationer i området. Der har en gang været en bemærkning, om nogle personer på stien, som ikke hørte til her i området.

Orientering om ordinær generalforsamling m.v.

Den 28. januar 2015 blev der afholdt generalforsamling på restaurant Starkær. Der var mødt 10 personer foruden bestyrelsen.

Mogens Elgaard blev valgt til dirigent. Formand Anders Breier Henriksen aflagde beretning. Vi har i 2014 gennemført næstsidste etape af projektet ”de grønne områder”, ligesom den tidligere containerplads og et stykke bag nr. 121/123 øverst på Rugmarken er blevet renoveret.

Vinterberedskabet har fortsat været udført af Bejstrup Maskinstation i samarbejde med Fjerritslev Haveservice, hvor sidstnævnte står for snerydning og saltning af stikstier samt saltning af stikveje. Kommunen står for de lange gangstier/cykelstier og de store veje. Den meget milde vinter gav en udgift på kun kr. 36.000.

Vi har i årets løb udskiftet nogle gynger på legepladserne, hvor især den på Havremarken trænger til fornyelse. Vi har derfor arbejdet en del med tanken om en ny legeplads til erstatning, og vi er kommet frem til, at en såkaldt reklamelegeplads vil være en god løsning, udgiften vil være f.eks. 25000-kr pr. år incl. service i 7 år. Vi er på den måde sikker på en tidssvarende legeplads med legeredskaber, der lever op til lovgivningen. Det kan sandsynligvis nås i år og vi regner med en placering på eller i nærheden af den tidligere bålplads.

Vi vil i år gennemføre den sidste etape for de grønne områder fra stien i forlængelse af Havremarksvejen op til boldbanen. De tværgående rækker af fyr og gran skal væk og erstattes af anden beplantning, de langsgående læhegn skal udtyndes med forsigtighed, så flest muligt brugbare træer kan blive stående. Under indtryk af nogle indbrud i årets løb foreslår vi, at give G4S-samarbejdet en chance til.

Årsregnskabet, gennemgået af de valgte revisorer Merete Dyrbye og Tom Jensen blev aflagt af Else Pedersen og viste et overskud på kr. 100.333, herfra trækkes henlagt til vejfonden kr. 89.500. Formuen i Højgaarden udgør kr. 157.647 og formuen i vejfonden udgør kr. 504.175. Regnskabet blev godkendt.

Der var enighed om at ”genprøve” G4S og ligeledes tilslutning til forslaget om en ny legeplads.

Budgettet viste et uændret kontingent på kr. 1.700, heraf kr. 500 til vejfonden og kr. 1.200 til Højgaarden, hvilket blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Else Pedersen og Erik Jørgensen, begge blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen er herefter uændret: Anders Breier Henriksen, Kate Mathiasen, Mikael Albrektsen, Erik Jørgensen og Else Pedersen. Der var genvalg til Bertel Dige og Evald Mathiasen som suppleanter.

Valg af revisorer var der genvalg til Merete Dyrbye og Tom Jensen, ligesom der var genvalg som revisorsuppleanter til Henrietta Kjeldsen og Lars Holmstrand.

 

Orientering ordinær generalforsamling mv.

Den 30. januar 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling på restaurant Starkær. Her var der et pænt fremmøde på 29 personer foruden bestyrelsen.

Mogens Elgaard blev valgt som dirigent. Poul Arne Nielsen aflagde beretning. Vi har i 2013 fået etableret 2 etape af projektet ”de grønne områder”. Vi har fået et flot og overskueligt område, hvor græsklipningen bliver noget nemmere fremadrettet. Der er lavet et par nye bede, som er kommet for tæt på gangstien, men det bliver der rettet op på i 2014. Der er mange meninger, positive og negative omkring forandringen af ”de grønne områder”, bestyrelsen fortsætter med etape 3 i 2014.

Legepladsen på Valmuemarken bliver flittigt brugt og vi har fra Jammerbugt Kommunes Landdistrikstmidler modtaget tilskud kr. 8.000 til 2 nye vippedyr på Valmuemarkens legeplads. Vi har endvidere søgt om tilskud til 2 børnefodboldmål på pladsen, men det er endnu ikke afklaret. 

Legepladsen på Havremarken har vi de seneste par år nedprioriteret, pga. manglende brug af legepladsen. Men på generalforsamlingen, blev vi gjort opmærksom på, at den bliver brugt og vil blive mere brugt fremadrettet. Der var forslag fremme om flere legeredskaber til legepladsen, idet der er kommet flere nye børnefamilier på Rugmarken/Havremarken, så derfor vil vi tage op til overvejelse, om vi igen skal have anskaffet nye legeredskaber til Havremarkens legeplads.

Containerordningen ophører, ordningen vil på genbrugspladsen vil blive betragtet som erhverv, da vi har en vognmand til at afhente containeren. Prisen vil stige fra nuværende kr. 600 plus afgift til måske kr. 1500-1800 plus afgift for en enkelt tømning. Vi henviser til storskraldsordningen, hvor man også kan komme af med haveaffaldet.

Bejstrup Maskinstation er hyret til at udføre vinterberedskabet i vores område. Det giver altid nogle udfordringer med de store maskiner, nye chauffører, trailer og biler på p-pladserne osv. Bejstrup Maskinstation har hyret Fjerritslev Haveservice til saltningen, dog således at det er i dialog med bestyrelsen, hvornår der skal saltes. Snerydningen foregår på denne måde, Bejstrup Maskinstation sørger for snerydning på stikveje og p-pladser. Fjerritslev Haveservice står for snerydning og saltning af stikstier, samt saltning af stikveje. Jammerbugt Kommune står for snerydning og saltning af gangsti/cykelstier og de store veje, som Valmuemarken, Havremarken og Rugmarken.

Vedrørende snerydningen var der et forslag fra fremmødte på generalforsamlingen, om at få en eller to faste personer til at ordne alt snerydning. Der var forslag om Jammerbugt Kommune ikke kan servicere stikstierne samtidig med gangsti/cykelstierne mod betaling.

Der har i området været en del gravearbejde i forbindelse med kabelarbejde, og flere steder er der efterfølgende ikke ryddet særlig godt op, men grundejerforeningen har intet med dette at gøre, det vil derfor være mest hensigtsmæssig, at de grundejere der ikke selv vil rette op på det, henvender sig direkte til Nyfors herom.

Årsregnskabet, gennemgået af foreningsvalgte revisorer Merete Dyrbye og Tom Jensen blev aflagt af Else Pedersen, udviste et overskud på kr. 112.210, herfra trækkes henlagt til vejfonden kr. 89.500. Formuen i Højgaarden udgør kr. 145.660 og formuen i Vejfonden udgør kr. 415.820. Regnskabet blev godkendt.

Budgettet viste en kontingent nedsættelse på kr. 300 til kr. 1.700 i 2014, kr. 1.200 til Højgaarden og kr. 500 til Vejfonden, hvilket blev godkendt.

Der blev afholdt skriftlig afstemning omkring et indkommet forslag fra bestyrelsen om G4S-ordningen skal fortsætte i februar 2014. Her var der flertal for at ordningen stopper pr. 15. februar 2014.

I stedet for G4S ordningen blev der lagt op til, at man benytter sig af NABOHJÆLP ordning, evt. i samarbejde med TrygFonden.

På valg til bestyrelsen var Poul Arne Nielsen, Jørgen Jensen og Mikael Albrektsen. Poul Arne Nielsen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Anders B. Henriksen. Mogens Breum foreslog Kate Mathiasen og Lars Holmstrøm. Der blev skriftlig afstemning om Anders B. Henriksen, Kate Mathiasen, Lars Holmstrøm, Jørgen Jensen og Mikael Albrektsen. Den nye bestyrelse har konstitueret sig og består nu af formand Anders B. Henriksen, næstformand Erik Jørgensen, sekretær Kate Mathiasen, menig Mikael Albrektsen og kasserer Else Pedersen.

Som suppleant til bestyrelsen blev Bertel Dige og Evald Mathiasen genvalgt.

Revisor Merete Dyrbye blev genvalgt. Til erstatning for Jesper Jacobsen blev Tom Jensen valgt.

Som revisorsuppleant blev Henrietta Kjeldsen og Lars Holmstrøm valgt i stedet for Tom Jensen og Ilse Jacobsen.

Under eventuelt blev bl.a. drøftet græsslåningen på ”det grønne område”, der var flere der syntes, at græsklipningen var for dårlig. Bestyrelsen er helt enig i dette og vi vil fra i år spørge bl.a. det gamle firma igen VM ApS om de kan klare opgaven. Der var forslag om, at vi igen skulle opsætte skilte med legende børn i området. Vi vil se om vi kan finde vores skilte, som vi fik oplyst, vist nok ligger ovre på Ny Rugmarken.

Generalforsamlingen foregik rolig.

Den 24. januar 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Fjerritslev Kro, her var 23 fremmødte.

Formand Poul Arne Nielsen bød velkommen og Mogens Elgaard blev valgt til dirigent.

Poul Arne aflagde bestyrelsens beretning. Vi har fået lavet første etape af de planlagte 5 etaper af ”renovering og fornyelse af grønne fællesarealer”. Der blev diskuteret frem og tilbage omkring dette arbejde. Nogle syntes det er rigtig godt, andre syntes at der er fældet for meget, nogle syntes i starten, at det var for meget, men er med tiden alligevel blevet rigtig tilfreds med som det er blevet. Vi er klar over, at det er en stor forandring til området, især etape 1, som nu er overstået. Vi laver fornyelsen af området, fordi at de fleste af folks haver nu er groet til, og fordi at vi bruger mange penge på at holde eksisterende buskads tilbage, samtidig med at det nu er mere rent og det bliver sværere at langtidsopbevare på ”det grønne område”. Endvidere er der er kommet mere lys i området. Vi er klar til i 2013 at gå i gang med næste etape, som bliver det sidste stykke hen til krydset på gangstien, og fra containeren og op til gangstien som går ned til Havremarken, dog vil der på dette stykke blive noget af bunddækket tilbage.

Vi har fået bom op ved gangstien mellem Gammelgaard og Lyager, bommen kan drejes når sneskraberen skal igennem, i stedet for de gamle hvor rørene skal op og så er hullet måske fyldt med is og sne, måske en lidt dyr løsning. Skal der bomme op andre steder i området, bliver det taget op til vurdering, om det skal være det samme eller måske en anden og billigere løsning.

Bejstrup Maskinstation står igen i år for snerydning og saltning i området. Dette har desværre ikke været optimalt indtil nu, der er lavet en del skader på kantsten og grønne områder. Saltningen har ikke været godt nok, bl.a. er der blevet saltet oven på et tykt lag sne i hård frost. Bejstrup Maskinstation er informeret om dette, og vi håber på, det fremadrettet bliver bedre. Men saltning og snerydning er hele tiden en balancegang, både fra Bejstrup Maskinstations side og økonomisk fra vores side. Dog kan vi oplyse, at Bejstrup Maskinstation er i dialog med Jammerbugt Kommunes folk, om hvornår de rykker ud og rydder sne.

Containerordningen kører fint og folk er flinke til at sortere haveaffaldet i de 2 rum i containeren, der kommer container i 2013, men når den nye genbrugsplads bliver åbnet her i byen, ja så tager vi op til overvejelse at nedlægge containerordningen.

Else Pedersen gennemgik regnskabet, her er et driftsoverskud på kr. 146.275,66 og en egenkapital på kr. 135.122,01 i Højgaarden og en egenkapital på kr. 314.151,72 i Vejfonden. Kontingentet blev vedtaget uændret på kr. 2.000.

På baggrund af, at der i området har været en del tyveri, har bestyrelsen fået et tilbud hjem fra G4S på Razziatilsyn i hele området, og det var med under punktet eventuelt på dagsordenen. Der var en del spørgsmål hertil, nogle var for ideen om at få vagtselskab til at køre rundt i området og andre mente, at det var spild af penge. Tilbuddet er, at de kommer 3 gange i løbet af en uge mellem kl. 20 og kl. 04 og ikke samme dag hver uge. Der bliver skiltet med at G4S holder vagt og der bliver nogle steder sat stregkode kontrolpunkter op, som en kontrol til os, så vi kan se når de har været her, og hvad der evt. er rapporteret.

Vægteren skal især være opmærksom på, at der ikke er mistænksomme biler i området, at der ikke er mistænksomme personer i området, de skal virke præventivt og synligt.

Der er ikke aftalt noget med G4S endnu da der er flere ting som skal drøftes, tilbuddet gælder for 12 måneder og kan opsiges med et måneds varsel. Prisen for 3 razziature i løbet af en uge er ca. 85 kr. pr husstand pr. år, skal det være 7 razziature i løbet af ugen er prisen ca. kr. 193,- pr. husstand pr. år. BestyreS{B(Dġѳh p{Sk&sFiImiʿj !Υq{ox'��&F; 8  q<tƝm5-)`)5é q؎ Cqzy<+_ڥF;}s+orc4 V&kt[{[k/9jWمTK>ߴW A$:;\1"rc_G$𯃡Wwi%ןG'br+gxدkz> |i?y~߳?>-hOdwy11E 0=Bc11|KyƯ?S7QrgG_B rLI'CmƓH*0Czޟ*Uw9Js5FJ؎#؀zeM㎥~'t2Uh0R:s\oS\s7W]kR/5۽~Tv}Ž?Q_frW jkjuw"\au t6yȢY^4{:3zfo^'Do69oeVW$8 {gu;%$" r>O~ 5y.iŚG$d1Wr\\'8qaxP\j vlc\t8gk,ڟbn&ogҼ8ӚN]W8>2˦y= 5xSῄuNOӉPHpڽ6UTl9`.UO)_fOZBFr P~oJS-~|]vE']7SPgf)rsݓi U=Es@Ρ{K'կ/v-rÜmᕧûΟ\LQ[)lOH\Msu% #,R"Mn/{ӻL'mf脴\'kJ)/a- ɖqdjzo}vwn܄\ Ț9+E^)j#S+Z!c';n.MF\X]Ah^b0~3īsMy/6 5O\%iJ6)zĿirmwot\;`yvB{Q=7lvCݥKcrw[6Tߵg;oxιi im?1kx2+^& ^Ӽ!H*>%vxp5rX>Q9*t_j/:y~]o}h8}DJ (?E<:n%Ɩmn7y9OTIv2_x.WL h)O*=V?Նfar?QR->f YmNUL~4:+kҼAjg&ݮvc$qkB@(~o]^ܧ]y_-ۥ]5HWB1>H߀iiQGmY^,R,Z8o硯Hh `U\չ~aVvԓ.tbo?N? I^ҩxMSKsD$ת0Ԓkw (d)C=s^14k[I%bV+ ZdQRKW#fĖ6cL ݃)aOs^U3E4Sv!Nþ=tW\ )ĺlm ~!qUMS]϶6hѰ 6Uy6ܹ(6x\~YVA3O+ϊhƳ7-~7Or;z㿋>/tmCE}6m:o>DG,=M?M|w?bբk(Ġ99~JNݮhJ\c$R7 s,Lx2]>mRՃٵ%a#}M} z|@%jwo2ygv{Z~|nkV?,tH?3J,G-lDc?--\ym#ovx,sis8igk JCτWZ Kz^"lcy8ox’L%dt%zEwkdgwg qǞ;NBO(Al-GSqC=)RxSIXؼηLwhV ѠJ5M*Mq(4lGݘwF}NgP<"[w\4;iWl'Y krmušc,8]fXDxi񎹯4o.4wbx8U5Zev#{$G&0rT^ˬdK{3WT862 sJԟZ}<~韲)x+㿆urͻ~g(9`F= ~nEluJQ;VEfQ7S/v u=7ZsmkL3 Sc&(v=^:Ҽ+-h >ܧ zU6mt?CmrM,شΟ5,QP{e;eHG%=N{UY^,(-}(m|k\=Gw/lwD)?9Gj tѬkK ꌥuTxCdc\y= y!x[XP)aZ  | tW'