til bund

Vedtægter

for

Grundejerforeningen Højgaarden

 

Navn, hjemsted og formål:

§1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Højgaarden”.

 

§2.

Foreningens hjemsted er Højgaardsområdet i Jammerbugt Kommune under Hjørring ret, der er foreningens værneting.

 

§3.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser vedrørende de ejendomme, der er omfattet af foreningen, i overensstemmelse med den deklaration, der er tinglyst for området og i henhold til hvilken nærværende forening er stiftet.

 

I overensstemmelse med nævnte deklaration er det bl.a. foreningens formål at sørge for:

1.      Renholdelse af kvarerets vendepladser for affald, foretage
 snerydning og sørge for grusning i  glat føre.

2.      Drift og vedligeholdelse af fællesarealer og stier samt beplantning i området.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement, der skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 60% af afgivne stemmer.

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

§4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matr. nr.:

 8he, 8hf, 8hg, 8hh, 8hi, 8hk, 8hl, 8hm, 8hn, 8ho, 8hp, 8hq, 8hr, 8hs, 8ht, 8hu, 8hv, 8hx, 8hy, 8hz, 8hæ, 8hø, 8ia, 8ib, 8ic, 8id, 8ie, 8if, 8ig, 8ih, 8ii, 8ik, 8il, 8im, 8in, 8io, 8ip, 8iq, 8ir, 8is, 8it, 8iu, 8iv, 8ix, 8iy, 8iz, 8iæ, 8iø, 8i, 8ka, 8kb, 8kc, 8kd, 8ke, 8kf, 8kg, 8kh, 8ki, 8kk, 8kl, 8km, 8kn, 8ko, 8kp, 8kq, 8kr, 8ks, 8kt, 8ku, 8kv, 8kx, 8ky, 8kz, 8kæ, 8kø, 8la, 8lb, 8lc, 8ld, 8le, 8lf, 8lg, 8lh, 8li, 8lk, 8ll, 8lm, 8ln, 8lo, 8lp, 8lq, 8lr, 8ls, 8lt, 8lu, 8lv, 8lx, 8ly, 8lz, 8læ, 8lø, 8ma, 8mb, 8mc, 8md, 8me, 8mf, 8mg, 8mh, 8mi, 8mk, 8ml, 8mm, 8mn, 8mo, 8mp, 8mq, 8mr, 8ms, 8mt, 8mu, 8mv, 8mx, 8my, 8mz, 8mæ, 8mø, 8na, 8nb, 8nc, 8nd, 8ne, 8nf, 8ng, 8nh, 8ni, 8nk, 8nl, 8nm, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 13ab, 13ac, 13ad, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ai, 13ak, 13al, 13am, 13an, 13ao, 13ap, 13aq, 13ar,13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13ay, 13az, 13aæ, 13aø, 13ba, 13bb, 13bc, 13bd, 13be, 24a, 24an, 24ao, 24ap, 24aq, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24av, 24ax, 24ay, Fjerritslev by, Kollerup sogn.

 

Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de mødende på en generalforsamling at vedtage, at også ejere af andre grunde kan være medlemmer, eller at foreningen sluttes sammen med en anden grundejerforening.

 

§5.

 Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemmet fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berettiget restancerne og overtaget forpligelserne.

 

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og adresse samt parcellens nr. og matr. nr.

 

§6.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

Hvert medlem betaler for hver grund pågældende ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud for den 15. februar. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

 

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

 

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

 

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

 

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

 

Generalforsamlingen:

§7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned i Fjerritslev.

 

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

 

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen for generalforsamlingen.

 

Sager der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.

 

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.  Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisorer.  

4.  Rettidigt indkomne forslag.

5.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

7.  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

8.  Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

§9.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter denne modtagelse.

 

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§10.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

 

Hver husstand har én stemme for hver grund pågældende ejer.

 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

 

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel flertal, jfr. dog § 11.

 

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§ 11.

Vedtagelse på generalforsamling, der går ud på ændring af nærværende vedtægter, optagelser af lån eller indbetaling af yderligere indskud, pantsætning, køb og salg af fast ejendom, kan kun ske, når beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Bestemmelsen om, at medlemmer ikke hæfter solidarisk, kan kun ændres med samtlige medlemmers tilslutning.

 

§ 12.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

 

I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv formand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen er fritaget for betaling af det årlige kontingent både til Højgaarden og til Vejfonden.

 

§ 13.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønninger m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesanlæg.

 

Bestyrelsen kan endvidere fastsætte størrelsen af honorarer og godtgørelser.

 

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af medlemmerne giver møde.

 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 14.

Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og kassereren i forening.

 

Regnskab og revision:

§ 15.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank eller sparekasse på foreningens navn.

 

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.

 

§ 16.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted. Ved den årlige gennemgang af regnskabet har revisorerne pligt til at forvisse sig om at aktiverne er tilstede og give regnskabet bemærkning herom.

 

§ 17.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af medlemmerne, og kan kun vedtages efter de om lovændring gældende regler, og kun efter samtykke fra Jammerbugt Kommune. Forslag skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue, der ligeledes skal godkendes af Jammerbugt Kommune.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i  januar 2010.

 

Fjerritslev, den 28. januar 2010

 

Bestyrelsen:

  

Poul Arne Nielsen       Erik Jørgensen
formand                    næstformand

 

Mikael Albrektsen      Else Roelsgaard Pedersen
sekretær                   kasserer

 

Jens Jørgen Jensen
menig

 

til top